Ostatnio dodane

 • Tłuszcze
 • Produkty roślinne
 • Mąka
 • Dodatki technologiczne
 • Mąka pszenna
 • Woda
 • Drożdże
 • Sól
 • Sprzęt
 • Metoda 5 fazowa
 • Zakwas pszenny
 • Zakwas żytni
 • Metoda 3 fazowa
 • Metoda 2 fazowa
 • Chleb pszenny
 • Chleb pszenny na zaczynie

Pieczywo żytnie

 • Żytni razowy na miodzie
 • Żytni razowy
 • Badanie kwasowości

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób

świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną, za

pośrednictwem serwisu internetowego naszchleb.pl (zwanego dalej:

„Serwisem Internetowym”).

§ 1 Definicje

1. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych

wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie

Internetowym wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do

Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym.

2. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności

prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą

lub zawodową.

3. Konto Użytkownika - oznacza indywidualny dla każdego

Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę

po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji.

4. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, przez niego

ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub

innych, wymagane wraz z Hasłem do zalogowania się na Konto

Użytkownika w Serwisie Internetowym.

5. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub

jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa

przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu

działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności

prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub

zawodową.

6. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

7. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób

określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez

Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego.

8. Strona Internetowa Serwisu - oznacza strony internetowe, pod

którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające

w domenie naszchleb.pl.

9. Usługodawca - oznacza naszchleb.pl dostępny po adresem :

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., będący jednocześnie właścicielem

Serwisu Internetowego.

10. Użytkownik - oznacza podmiot korzystający z funkcjonalności

Serwisu Internetowego, na rzecz którego świadczone są usługi przez

Usługodawcę.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa

autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny

internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców,

formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich

może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny

z Regulaminem.

2. Serwis Internetowy jest udostępniany przez Usługodawcę za

pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Serwisu jako

zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie

Internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących towarów

i usług osób trzecich w formach stosowanych w sieci Internet.

4. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu Internetowego lub Strony

Serwisu Internetowego przez Użytkowników lub osoby trzecie do

przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

§ 3 Korzystanie z Serwisu Internetowego

1. Korzystanie z Serwisu Internetowego oznacza każdą czynność

Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego

z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Serwisu,

z zastrzeżeniem postanowień §4 Regulaminu.

2. Korzystanie z Serwisu Internetowego odbywać może się wyłącznie

na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

3. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu

Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem

wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów

operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.

Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze

Stron Serwisu Internetowego to przeglądarka internetowa w wersji

co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub FireFox 10 lub

Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka

Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe

o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu

jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczość ekranu

1024x768 pikseli.

4. W celu założenia Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym

konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta

poczty elektronicznej.

5. Użytkownik korzystając z Serwisu Internetowego nie jest uprawniony

do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę,

mechanizm działania Serwisu Internetowego i Strony Serwisu

Internetowego.

6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze

bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu

Internetowego, Strony Serwisu Internetowego lub usług

nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę w sposób

sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra

osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

7. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu

Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne

wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu

prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej lub takiej,

która naruszałaby interes Usługodawcy.

8. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet

i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może

się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych

Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy

powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują

wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy

antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą

o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

§ 4 Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest

dokonać Rejestracji.

2. W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz

rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie

Internetowej Serwisu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny

drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej

funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas

Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło.

3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem

poniższych zasad:

a) Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza

rejestracyjnego, chyba że pole jest oznaczone jako opcjonalne;

b) Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny

dotyczyć wyłącznie Użytkownika i być zgodne z prawdą, przy

czym Użytkownik jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość

informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;

c) Użytkownik powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania

się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza

rejestracyjnego;

d) Użytkownik oznaczając odpowiednie pole formularza

rejestracyjnego powinien wyrazić wolę zawarcia umowy

o świadczenie drogą elektroniczną na jego rzecz przez

Usługodawcę, usługi prowadzenia Konta Użytkownika, przy czym

niewyrażenie przez Użytkownika woli zawarcia umowy

uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika;

e) Użytkownik powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego

danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym

w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie

z Regulaminem (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych

osobowych), przy czym Użytkownikowi przysługuje prawo

dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

i usuwania.

4. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest

równoznaczne z:

a) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika

postanowień Regulaminu;

b) upoważnieniem Usługodawcy do przetwarzania danych

osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym

w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Użytkownika oraz

wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Usługodawcę na

adres poczty elektronicznej, podany przez Użytkownika podczas

Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta

Użytkownika.

5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownik

otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty

elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie

Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa

o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta

Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta

Użytkownika i usług udostępnianych w ramach Konta Użytkownika.

6. Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu

zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła.

W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż

Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik

ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę

z wykorzystaniem dostępnych środków łączności.

7. Usługodawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym

korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści

zawartych na Stronie Internetowej Serwisu. W przypadku

zastosowania przez Usługodawcę powyższych zabezpieczeń,

Użytkownicy zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań

zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub

rozwiązań.

§ 5 Usługi

1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników,

którzy dokonali Rejestracji, usługi nieodpłatne. Usługi są świadczone

24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu.

2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników posiadających Konto

Użytkownika drogą elektroniczną następujące usługi nieodpłatne:

a) Formularz kontaktowy;

b) Zamieszczenie treści;

c) Forum dyskusyjne;

d) Wizytówka piekarni;

e) Prowadzenie Konta Użytkownika;

3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju,

form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych

wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób

właściwy dla zmiany Regulaminu.

4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą

formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu

wiadomości do Usługodawcy, dotyczącej w szczególności wady

pieczywa lub sprawdzenia jego jakości. W celu skorzystania z usługi

Użytkownik wypełnia formularz udostępniony na Stronie Internetowej

Serwisu i przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną do

Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się

w formularzu.

5. Rezygnacja z usługi Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej

chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania wiadomości do

Usługodawcy.

6. Usługa Zamieszczenie treści polega na umożliwieniu Użytkownikom

przez Usługodawcę publikacji treści za pomocą formularza

udostępnionego na Stronie Internetowej Serwisu. Przesłanie

wypełnionego formularza do Usługodawcy, poprzez wybór

odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu, jest chwilą

zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi

Zamieszczenie treści.

7. Rezygnacja z usługi Zamieszczenie Treści dostępna jest w każdej

chwili i polega na zaniechaniu korzystania przez Użytkownika

z usługi.

8. Usługa Forum dyskusyjne polega na umożliwieniu Użytkownikom,

przez Usługodawcę, publikacji indywidualnych i subiektywnych

wypowiedzi dotyczących Serwisu Internetowego. W celu skorzystania

z usługi Forum dyskusyjne Użytkownik wypełnia formularz

udostępniony na Stronach Internetowych Serwisu i przesyła

wypełniony formularz do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej

funkcji znajdującej się w formularzu. Z tą chwilą zostaje zawarta

umowa o świadczenie usługi Forum dyskusyjne drogą elektroniczną.

9. Rezygnacja z usługi Forum dyskusyjne możliwa jest w każdej chwili

i polega na zaniechaniu korzystania przez Użytkownika z usługi.

10. Usługa Wizytówka piekarni polega na umożliwieniu Użytkownikowi

będącemu Przedsiębiorcą, zaprezentowania swojej piekarni,

w postaci zamieszczenia logo piekarni, zdjęć, danych teleadresowych

oraz opisu asortymentu. W celu skorzystania z usługi Wizytówka

piekarni Użytkownik będący Przedsiębiorcą wypełnia formularz

udostępniony na Stronach Internetowych Serwisu i przesyła

wypełniony formularz do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej

funkcji znajdującej się w formularzu. Z tą chwilą zostaje zawarta

umowa o świadczenie usługi Wizytówka piekarni drogą elektroniczną

11. Rezygnacja z usługi Wizytówka piekarni jest możliwa w każdej chwili

i polega zgłoszeniu drogą elektroniczną Usługodawcy żądania

usunięcia zamieszczonej przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą

wizytówki piekarni lub rozwiązania umowy świadczenia drogą

elektroniczną tej usługi zgodnie z §12. W przypadku zgłoszenia

żądania, o którym mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca usuwa

wizytówkę piekarni w terminie 7 (siedem) dni od dnia otrzymania

zgłoszenia.

12. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika, dostępna jest po dokonaniu

Rejestracji, na zasadach opisanych §4 Regulaminu.

13. Użytkownik, który dokonał Rejestracji, może zgłosić Usługodawcy

żądanie usunięcia Konta Użytkownika. Żądanie usunięcia Konta

Użytkownika jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy

świadczenia usługi Prowadzenie Konta Użytkownika zgodnie z §12.

14. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta

Użytkownika i usług w przypadku działania przez Użytkownika na

szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez

Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także,

gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług

nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa -

w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń

Strony Internetowej Serwisu lub innych działań hakerskich.

Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych

z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania

kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta

Użytkownika i usług nieodpłatnych. Usługodawca zawiadamia

Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Konta

Użytkownika i usług drogą elektroniczną na adres podany przez

Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

§ 6 Reklamacje

1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku

z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez

Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej

i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu

reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć swój Login oraz opis

zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później

niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela

odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany

w zgłoszeniu reklamacji.

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy

o świadczenie usługi drogą elektroniczną bez podania przyczyn,

składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięć)

dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy

wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi

będącemu Konsumentem w wypadku świadczenia usług

rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem 10 (dziesięć)

dni.

§ 8 Odpowiedzialność Użytkownika w zakresie zamieszczanych

przez niego treści

1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Użytkownik dokonuje

dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie

wyrażają poglądów Usługodawcy i nie powinny być utożsamiane

z jego działalnością. Usługodawca nie jest dostawcą treści, a jedynie

podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby

teleinformatyczne

2. Użytkownik oświadcza, że:

a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych,

praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do –

odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności

przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw

pokrewnych, które składają się na zamieszczane przezeń treści;

b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których

mowa w §5 ust. 2 powyżej, danych osobowych, wizerunku oraz

informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny,

dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;

c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych

Użytkowników oraz Usługodawcę;

d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu

Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Użytkownik nie jest uprawniony do:

a) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa

w §5 ust. 2 powyżej, danych osobowych osób trzecich oraz

rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego

prawem zezwolenia lub zgody;

b) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa

w §5 ust. 2 powyżej, treści o charakterze reklamowym i/lub

promocyjnym.

4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez

Użytkowników treści pod warunkiem otrzymania uprzednio

powiadomienia zgodnie z §10 Regulaminu.

5. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników w ramach

korzystania z usług, o których mowa w §5 ust. 2 powyżej, treści,

które mogłyby w szczególności:

a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia

dóbr osobistych osób trzecich;

b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa

związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną

praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub

mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną

do innych osób, zawierać słownictwo naruszające dobre obyczaje

(np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie

uznawanych za obraźliwe);

d) pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy;

e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre

obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub

obyczajowe.

6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §10 Regulaminu

Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania

treści zamieszczanych przez Użytkowników w ramach korzystania

przez nich z usług, o których mowa w §5 ust. 2, w szczególności

w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach

osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one

stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących

przepisów prawa. Usługodawca nie prowadzi bieżącej kontroli

zamieszczanych treści.

7. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez

Usługodawcę zamieszczonych przez niego treści, jedynie w zakresie

świadczonych przez Usługodawcę usług w ramach prowadzonego

Serwisu Internetowego, w szczególności publikację treści na Stronie

Internetowej Serwisu.

§ 9 Odpowiedzialność

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub

nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów

zawieranych z Użytkownikami będącymi Przedsiębiorcami

Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego

wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat

przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub

nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną,

jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności

operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy

telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Usługodawca ponosi

jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za

działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi

świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie

tych usług powierza.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub

utrudnienia w korzystaniu z Serwisu Internetowego, wynikające

z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności za

utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby

trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Usługodawca odpowiada

jednak, jeśli utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez

osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez

Usługodawcę lub przyczyn, za które Usługodawca ponosi

odpowiedzialność.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód

spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników,

w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu Internetowego

w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub

Regulaminem.

5. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy

Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 10 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

1. W przypadku gdy Użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż

treść publikowana na Stronie Internetowej Serwisu narusza ich

prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność,

przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę

chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, powinien

powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu.

2. Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu podejmuje

niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony

Internetowej Serwisu treści będących przyczyną naruszenia.

§ 11 Dane osobowe i pliki „Cookies”

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych

Usługodawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji jest Usługodawca.

2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Usługodawcę wyłącznie na

podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie

w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez

Usługodawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie.

3. Dane osobowe przekazane Usługodawcy podawane są mu

dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych

w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia

Rejestrację i założenie Konta Użytkownika.

4. Każdy, kto przekaże Usługodawcy swoje dane osobowe, ma prawo

dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

5. Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych

z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia

Konta Użytkownika. Usługodawca może odmówić usunięcia danych

osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa,

a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych

okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

6. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada

wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym

dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych

osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza

danych przechowywana na serwerze Usługodawcy, w specjalnej

strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.

7. Usługodawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza

zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub

instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie

Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na

wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu,

w przypadku naruszenia przez Użytkowników przepisów prawa.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym

z Usługodawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych,

ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników.

Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych Serwisu

i nie zawierają danych osobowych Użytkowników.

9. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas

korzystania przez Użytkowników ze Stron Internetowych Serwisu,

zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym

urządzenia końcowego Użytkownika.

10. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron

Internetowych Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników.

Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz

nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych

Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych

urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji

Użytkowników.

11. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:

a) zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych

Użytkowników;

b) weryfikacji i rozwoju swojej oferty;

c) zbierania danych statystycznych.

12. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies”

w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego.

Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak

spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron

Internetowych Serwisu.

§ 12 Rozwiązanie umowy

1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą

elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn,

z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę

przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2. Usługodawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą

elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego

oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez

Użytkownika podczas Rejestracji, przy czym rozwiązanie umowy

następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7

(siedem) dni.

3. Użytkownik wypowiada umowę o świadczenie usług drogą

elektroniczną poprzez wysłanie do Usługodawcy stosownego

oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, przy

czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu

wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni.

4. Z chwilą rozwiązania umowy lub jej wygaśnięcia wszystkie informacje

dotyczące Użytkownika są bezzwłocznie usuwane z Serwisu

Internetowego.

§ 13 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Serwisu

Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy

Serwisu Internetowego.

2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez

wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze

stron Serwisu Internetowego.

3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy

Użytkownik zostanie poinformowany poprzez umieszczenie przez

Usługodawcę na stronie głównej Serwisu Internetowego wiadomości

o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu

i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu Internetowego

przez okres co najmniej 14 (czternaście) kolejnych dni

kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika

zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez

przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich

w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie

zmian Regulaminu.

4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej,

nastąpi nie później niż na 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed

wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik

posiadający Konto Użytkownika nie akceptuje nowej treści

Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę

w ciągu 14 (czternaście) dni od daty poinformowania o zmianie

Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie

z postanowieniami §12.

5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy

świadczenia usługi drogą elektroniczną, Strony będą dążyły do

rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla

rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego

Regulaminu jest prawo polskie.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.11.2014.